Loading...

Wistrand är marknadsledande på kemisk rengöring av stora ångsystem på sodapannor och kraftverkspannor. Våra kunder finns över hela världen, främst inom papper- och massaindustri samt kraftverk och processindustri, samtliga med höga kvalitetskrav. Kemisk rengöring görs också av andra typer av ångpannor, värmeväxlare och andra rörledningar. Wistrands målsättning bygger på att tiden för den kemiska rengöringen ska vara så kort som möjligt och att ett optimalt rengöringsresultat alltid uppnås. Vi utför även konsultation gällande behandling av matarvatten för ångpannor samt analyser på vatten- och ångkvalitet.

Under referenser finns det möjlighet att se mer information om våra tidigare uppdrag.

Vår affärsidé

”Wistrand ska utföra kemiska rengöringar åt sina kunder på ett snabbt, säkert och kostnadseffektivt sätt, och med största möjliga hänsyn till den inre och yttre miljön”.

Vi garanterar:

– En korrekt teknisk och kemisk metod
– Rena metallytor, täta skyddsskikt och bästa förutsättningarna för ren ånga
– Kortast möjliga produktionsstopp och därmed minsta möjliga produktionsbortfall
– Ett fackmannamässigt utförande

BETNING

När en rengöring utförs av nya system, före idrifttagning, kallas det för betning. Ordet betyder egentligen att man ”avlägsnar ett oxidskikt med syralösning”.

Syftet med en rengöring av en ångpanna, innan den tas i drift första gången, är att uppnå de uppställda renhetskraven för vatten och ånga på kortast möjliga tid, samt att bilda ett skyddande oxidskikt på vattensidan av pannan. Vid en betning av en panna görs de exponerade ytorna metalliskt rena, så att ett heltäckande, jämt och kompakt skyddsskikt av magnetit kan bildas då pannan tas i drift. Detta skyddsskikts kvalitet och förmåga att motstå korrosion är avgörande för pannans tillgänglighet och livslängd.

I praktiken ska en betning avlägsna orenheter såsom rost, glödskal, fett, sand, slagg och andra främmande föremål som uppstår vid tillverkning och montage av pannan.

Hur och om en panna ska rengöras innan idrifttagning bestäms av en mängd faktorer såsom värmeflödestäthet, tryck, krav på ångans renhet etc. Ekonomiska faktorer som också måste vägas in är bland annat; kostnaden för rengöringen, eventuell avfallshantering, besparingar genom en tekniskt underlättad och snabbare igångkörning och ökad livslängd.

Wistrands betningar utförs enligt standarden VGB-S-513-00-2014-07-EN Internal Cleaning of Water-Tube Steam Generating Plants and Associated Pipework, anpassad efter lokala förutsättningar.

KEMISK RENGÖRING

När man talar om kemisk rengöring av ångpannor menar man normalt rengöring av pannor som varit i drift.

Behovet av kemisk rengöring styrs av en rad olika faktorer och någon enskild faktor är som regel inte ensamt avgörande. Tidpunkten måste därför bedömas från fall till fall och beslutet bör vara underbyggt av uppgifter om beläggningarnas tjocklek och karaktär, dess kemiska sammansättning, drifttiden sedan föregående kemisk rengöring, pannans tillgänglighetskrav samt eventuella observationer vid de senast utförda inspektionerna. Huvudsyftet med att genomföra en kemisk rengöring, och därmed ta bort eventuella beläggningar, är att dessa beläggningar minskar värmeöverföringen och därmed kylningen av tubmaterialet.

Resultatet av en framgångsrik kemisk rengöring, med efterföljande kontrollerade uppstart av pannan, ska förutom en ren panna även resultera i ett tunt, jämt och väl vidhäftande skyddande oxidskikt. Tillsammans säkerställer detta att gränsvärden för vatten- och ångkvalitet kan nås mycket snabbt.

Efter en kemisk rengöring är det därför viktigt att pannan startas under noggrann kontroll av vattenkemi och övriga driftförhållanden. Trots en framgångsrik kemisk rengöring kan en igångkörning, som inte utförs under rätt förhållanden, medföra att bara halva målet med rengöringen uppnås.

Wistrands kemiska rengöringar utförs enligt standarden VGB-S-513-00-2014-07-EN Internal Cleaning of Water-Tube Steam Generating Plants and Associated Pipework, anpassad efter lokala förutsättningar.

KONSULTATION

Utöver kemisk rengöring jobbar Wistrand även med konsultation kring behandling av matarvatten. Vi har under många år jobbat aktivt med olika kraftverk och massafabriker både i Sverige och utomlands.

Arbetet innefattar undersökning av matarvattenbehandling, provtagning och analys av vatten och ånga vid olika delar av systemet. Givet ett nära samarbete med personalen, som är ansvariga för driften och analyserna, har vi nått goda resultat under vårt arbete med att förbättra och förenkla behandling av matarvatten, analyser och analysmetoder. Detta genom att lösa befintliga problem och förebygga kommande problem för fabriken.