Loading...

MILJÖFRÅGOR

Wistrand arbetar kontinuerligt med metodförbättringar i syfte att ytterligare förbättra det tekniska resultatet samt minimera belastningar på vår miljö.

En panna med färre drifttimmar sedan den senast utförda rengöringen är lättare att rengöra än en panna med tjugo års drift. Vid kortare tid mellan rengöringarna krävs färre behandlingssteg, rengöringen blir mindre komplicerad och den kan många gånger utföras med mindre åtgång av kemikalier – vilket också innebär en mindre belastning på den yttre miljön samt en minskad tidsåtgång.

Wistrands miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 14001 och när ni anlitar oss kan ni vara säkra på att vi alltid sätter miljö och säkerhet främst.

MILJÖUTREDNING

Om den kemiska rengöringen inte kan omfattas av verksamhetens normala miljötillstånd eller villkor, måste en speciell utredning beträffande avfallshanteringen göras – detta hjälper Wistrand er med.

Denna utredning ska ges till anläggningens tillsynsmyndighet, som i sin tur remitterar den till andra berörda myndigheter och beviljar tillstånd.

Miljöutredningen beskriver rengöringsförfarandet, avfallskemikaliehantering samt anger de riktvärden som ska uppnås på vattenfas och slamfas. Den anger också vart vatten och avfall ska ledas ut och/eller deponeras.

Varje miljöutredning blir med nödvändighet unik, då förutsättningarna skiftar från plats till plats och då kraven på rengöringsresultat och avfallshantering kontinuerligt skärps.

MILJÖPOLICY

Wistrand arbetar med kemisk rengöring. Kemisk rengöring kan innebära risker för den yttre miljön om våra rutiner inte följs. Behandling och omhändertagande av avfall och farligt avfall är en prioriterad miljöaspekt i vårt företag. Ledningen och alla anställda skall prioritera hänsyn till miljön i alla delar av verksamheten.

Målsättningen är att utföra ett optimalt arbete och att ständigt förbättra tillvägagångssätten med hållbarhet och avfallshantering i fokus.

Våra transporter av personal och utrustning påverkar miljön negativt främst p.g.a. användning av fossila bränslen. Vi strävar alltid efter att minimera vår miljöpåverkan och planerar vårt arbete på olika platser genom att samordna våra arbeten och tjänsteresor.

Allt vårt arbete skall ske i överensstämmelse med gällande lagar, förordningar och lokala bestämmelser.

KVALITET

På Wistrand arbetar vi aktivt med att ständigt förbättra och effektivisera vår verksamhet och våra tjänster med avseende på kvalitet, ekonomi och miljö. Wistrand står för framtagning av den ingenjörsmässiga metod som används vid den kemiska rengöringen och metodiken och arbetsgången beskrivs i en projektplan där alla ingående delar genomgått våra kvalitetsprocesser. Utifrån kundernas behov och intressen ser vi kontinuerligt över våra interna arbetssätt för att förbättra affärsprocessen och öka kundtillfredsställelsen.

Det innebär att vi bedriver ett effektivt och strukturerat kvalitetsarbete där interna och externa krav från kunder, nyckelintressenter, lagar och den egna organisationen hanteras på ett säkerställt sätt. Som ett led i detta är Wistrands kvalitetsledningssystem certifierat enligt ISO 9001.

KVALITETPOLICY

Wistrand och alla anställda skall arbeta för att utföra kemisk rengöring åt kunden på ett snabbt, säkert och kostnadseffektivt sätt. Med kompetenta, kreativa och engagerade medarbetare är vi ett av de mest kvalificerade företagen i branschen. Vårat arbetssätt och kvaliteten i vår leverans skall ständigt förbättras för att stärka kundernas förtroende och tillfredsställelse. Förväntningar och krav från kunder, myndigheter och övriga intressenter skall alltid uppfyllas eller överträffas.