Loading...

Wistrand är marknadsledande på kemisk rengöring av de största ångsystemen på nya och gamla sodapannor och nybyggda kraftverkspannor. Våra kunder finns över hela världen, främst inom pappers- och massaindustri samt kraftverk och processindustri, samtliga med höga kvalitetskrav. Kemisk rengöring görs också av andra typer av ångpannor, samt rengöring av värmeväxlare och rengöring av rörledningar. Wistrands målsättning bygger på att tiden för den kemiska rengöringen skall vara så kort som möjligt och att ett optimalt rengöringsresultat alltid uppnås. Vi utför även konsultation gällande behandling av matarvatten för ångpannor samt analyser på vatten- och ångkvalitet.

Under referenser finns det möjlighet att se mer information om våra tidigare uppdrag.

Vår affärsidé

“Wistrand skall utföra kemiska rengöringar åt sina kunder på ett snabbt, säkert och kostnadseffektivt sätt och med största möjliga hänsyn till den inre och yttre miljön”.

Vi garanterar:

– En korrekt teknisk och kemisk metod
– Rena metallytor, täta skyddsskikt och ren ånga
– Kortast möjliga produktionsstopp och därmed minsta produktionsbortfall
– Ett fackmannamässigt utförande

BETNING

När en rengöring utförs av nya system före idrifttagning kallas det för betning. Ordet betyder egentligen att man “avlägsnar ett oxidskikt med syralösning”.

Syftet med en betning av en ångpanna, innan den tas i drift första gången, är att uppnå de uppställda renhetskraven för vatten och ånga på kortast möjligt tid. Samt att bilda ett skyddande oxidskikt på vattensidan av pannan. En betning gör de exponerade ytorna metalliskt rena, så att ett heltäckande, jämt och kompakt skyddsskikt av magnetit kan bildas, då pannan tas i drift. Detta skyddsskikts kvalitet och förmåga att motstå korrosion är avgörande för pannans tillgänglighet och livslängd.

I praktiken ska en betning avlägsna orenheter såsom rost, glödskal, fett, sand, slagg och andra främmande föremål, som kommer från tillverkningen av montaget av pannan.

Hur och om en panna ska rengöras innan idrifttagning bestäms av en mängd faktorer såsom värmeflödestäthet, tryck, krav på ångans renhet etc. Ekonomiska faktorer såsom kostnad för betningen och avfallshantering samt besparingar genom en tekniskt underlättad och snabbare igångkörning samt en ökad livslängd måste också vägas in.

Wistrands betningar utförs enligt standarden VGB-S-513-00-2014-07-EN “Internal Cleaning of Water-Tube Steam Generating Plants and Associated Pipework”, anpassad efter lokala förutsättningar.

KEMISK RENGÖRING

När man talar om kemisk rengöring av ångpannor menar man normalt rengöring av pannor som varit i drift. Behovet av kemisk rengöring styrs av en rad olika faktorer. Någon enskild mätfaktor , är som regel inte avgörande utan tidpunkten för en kemisk rengöring måste bedömas från fall till fall.

Beslutet om en kemisk rengöring bör vara underbyggt av uppgifter om beläggningarna tjocklek och karaktär, kemisk sammansättning, drifttiden sedan föregående kemiska rengöring, pannans tillgänglighetskrav och konstaterade observationer vid de senast utförda inspektionerna. Huvudorsaken för att ta bort dessa beläggningar är för att de minskar värmeöverföringen och därav kylningen av tubmaterialet.

Resultatet av en framgångsrik kemisk rengöring med efterföljande start av pannan ska förutom en ren panna, resultera i ett tunt, jämt och väl vidhäftande skyddande oxidskikt. Dessutom uppfylls alla parametrar för vatten- och ångkvalitet når sina gränsvärden inom en så kort tid som möjligt.

Efter en kemisk rengöring är det därför viktigt, att pannan startas under noggrann kontroll av vattenkemi och övriga driftförhållanden. Trots en framgångsrik kemisk rengöring kan en igångkörning, som inte utförs under rätt förhållanden, medföra att bara halva målet med rengöringen uppnås.

Wistrands kemiska rengöringar utförs enligt standarden VGB-S-513-00-2014-07-EN “Internal Cleaning of Water-Tube Steam Generating Plants and Associated Pipework”, anpassad efter lokala förutsättningar.

KONSULTATION

Utöver kemisk rengöring jobbar Wistrand även med konsultation gällande behandling av matarvatten. Under många år har vi jobbat aktivt med olika kraftverk och massafabriker både i Sverige och utomlands.

Arbetet innefattar undersökning av matarvattenbehandling, provtagning och analyser av vatten och ånga i systemet. Med ett nära samarbete med personalen som är ansvariga för driften och analyser har vi nått goda resultat under vårt arbete att förbättra och förenkla behandling av matarvatten, analyser och analysmetoder. Genom att lösa befintliga problem och förebygga kommande problem för fabriken.