Loading...

MILJÖFRÅGOR

Wistrand arbetar kontinuerligt med metodförbättringar i syfte att ytterligare förbättra det tekniska resultatet samt att minimera belastningar på vår miljö.

En panna med färre drifttimmar sedan den senast utförda rengöringen, är lättare att rengöra än en med tjugo års drift. Ofta krävs färre behandlingssteg och rengöringen blir mindre komplicerad och kan många gånger utföras med mindre åtgång av kemikalier, vilket också innebär en mindre belastning på den yttre miljön samt en minskad tidsåtgång.

Wistrand arbetar enligt en fastlagd miljö- och säkerhetspolicy. När ni anlitar oss kan ni vara säkra på att vi alltid sätter miljö och säkerhet främst.

MILJÖUTREDNING

Om den kemiska rengöringen inte kan omfattas av verksamhetens normala “miljötillstånd/villkor” måste en speciell utredning beträffande avfallshanteringen göras.

Denna utredning ska tillsättas anläggningens tillsynsmyndighet, som remitterar den till andra berörda myndigheter och beviljar tillstånd.

Miljöutredningen beskriver rengöringsförfarandet, avfallskemikaliehantering samt anger de riktvärden som ska uppnås på vattenfas och slamfas. Den anger också vart vatten och avfall ska ledas ut och/eller deponeras.

Varje miljöutredning blir med nödvändighet unik, då förutsättningarna skiftar från plats till plats och då kraven på rengöringsresultat och avfallshantering kontinuerligt skärps.

MILJÖPOLICY

Wistrand arbetar med kemisk rengöring. Ledningen och alla anställda skall prioritera hänsyn till miljön i alla delar av verksamheten. Målsättningen är att utföra ett optimalt arbete och att ständigt förbättra tillvägagångssätten med hållbarhet i fokus. Största möjliga hänsyn tas till vår miljöpåverkan och att arbetet sker i överensstämmelse med gällande lagar och lokala bestämmelser.

KVALITET

Wistrands kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Det innebär att vi bedriver ett effektivt och strukturerat kvalitetsarbete där interna och externa krav från kunder, nyckelintressenter, lagar och den egna organisationen hanteras på ett säkerställt sätt. Wistrand står för framtagning av den ingenjörsmässiga metod som används vid en kemisk rengöring. Runt detta skapas ett projekt med ingående delar som är alla steg i våra kvalitetsprocesser.

Vi arbetar aktivt med att ständigt förbättra och effektivisera vår verksamhet och våra tjänster med avseende på kvalitet, ekonomi och miljö Utifrån kundernas behov och intressen ser vi över våra interna arbetssätt för att förbättra affärsprocessen och öka kundtillfredsställelsen.

KVALITETPOLICY

Wistrand och alla anställda skall arbeta för att utföra kemisk rengöring åt kunden på ett snabbt, säkert och kostnadseffektivt sätt. Med kompetenta, kreativa och engagerade medarbetare är vi ett av de mest kvalificerade företagen i branschen. Vårat arbetssätt och kvaliteten i vår leverans skall ständigt förbättras för att stärka kundernas förtroende och tillfredsställelse. Förväntningar och krav från kunder, myndigheter och övriga intressenter skall alltid uppfyllas eller överträffas.